Schrijf je in voor de maandelijkse inspiratie mail: The Entrepreneurial Playbook

Algemene voorwaarden

2024

Artikel 1: Definities

1. Aanbod
De per e-mail verstuurde of op de Website getoonde informatie met betrekking tot de levering van Diensten, hieronder in elk geval begrepen de prijs en duur hiervan.

2. Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de Website en tevens voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst aan Klant zullen worden verstrekt.

3. Betaaltermijn
Op de factuur vermelde termijn waarbinnen betaling van de factuur dient te geschieden.

4. Bevestiging
Schriftelijke bevestiging door & Rosa aan Klant.

5. Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst van & Rosa afneemt.

6. Datum
De datum waarop, na Bevestiging, de Diensten worden geleverd.

7. Diensten
Door & Rosa aan klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen Personal Branding, Brand Strategie, Brand & Content Strategie, een-op-een sessie, illustraties, Workshops en alle geleverde of toekomstige te leveren diensten.

8. Opdracht
Schriftelijke opdracht tot het verlenen van Diensten, inhoudende bevestiging per e-mail door Klant.

9. Overeenkomst
De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen & Rosa en Klant en alle verdere handelingen tussen &Rosa en Klant betreffende de levering van diensten.

10. Persoonsgegeven
Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

11. Schriftelijk
(Digitale) communicatie per brief en e-mail.

12. Tarief
Het bedrag dat door & Rosa voor haar Diensten in rekening wordt gebracht aan Klant.

13. Website
De website van & Rosa, te weten en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten daarvan.

14. Werkdag
Maandag tot en met vrijdag. Feestdagen, hieronder verstaan elke door de Nederlandse Rijksoverheid erkende feestdag, gelden niet als werkdagen.

Artikel 2: &Rosa

&Rosa, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 75353563.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst van opdracht en de uitvoering ervan tussen & Rosa en Klant, tenzij partijen Schriftelijk anders overeenkomen. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De Algemene Voorwaarden maken daarmee integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen & Rosa en Klant.
 2. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant elektronisch ter hand worden gesteld, op zodanige wijze dat zij kunnen worden opgeslagen op een daartoe bestemde gegevensdrager en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
 3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen & Rosa en Klant en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven hiermee onveranderd van kracht.
 5. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen hierin van kracht. Over de inhoud van een nieuwe bepaling zullen partijen zodanig onderhandelen, dat de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd wordt.
 6. &Rosa is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van & Rosa . De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten en Aanbiedingen.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Klant per mail op de door & Rosa per mail verstuurde Offerte.
 2. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij & Rosa vooraf Schriftelijk toestemming heeft verleend.
 3. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.

Artikel 5: Opdracht

 1. &Rosa spant zich in om de Diensten zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. & Rosa heeft hierbij een inspanningsverplichting maar geen resultaatsverplichting. & Rosa behartigt de belangen van Klant naar beste weten en zal handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij verwacht mag worden.
  & Rosa is daarbij gerechtigd:
  1. hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creatief inzicht uit
   te voeren.
  2. om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. & Rosa is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Tevens factureren deze derden rechtstreeks aan Klant zonder tussenkomst
   van & Rosa.
  3. om de inhoud van het Aanbod tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  4. de planning van onderdelen van haar Diensten ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.
 2. De door & Rosa verleende Diensten betreffen adviezen en richtlijnen. Het is aan de Klant of en in welke mate deze het gegeven advies volgt en naleeft. & Rosa verstrekt hierbij geen garantie voor een stijging van het aantal klanten van Klant.
 3. In geval de Klant de definitieve door & Rosa opgestelde marketing plannen om financiële of andere redenen wil wijzigen, kan & Rosa de haalbaarheid hiervan niet garanderen. Eveneens komen extra kosten als gevolg van deze wijzigingen voor rekening en risico van Klant.
 4. &Rosa is niet verantwoordelijk voor het door Klant en/of andere derden wiens technische en communicatie apparatuur ter beschikking worden gesteld in het kader van de uitoefening van de Overeenkomst van opdracht. Eveneens is & Rosa niet verantwoordelijk voor het beleid van Klant en of derden op het gebied van
  verwerking van persoonsgegevens en andere gevoelige informatie.
 5. Klant draagt de verantwoordelijkheid van fouten in de uitvoering van geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen, aanwijzingen en mededelingen van Klant, hierbij tevens rekening houdend met het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6: Tarieven

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door & Rosa op de Website en het Aanbod aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen.
 2. Het Aanbod van & Rosa bestaat uit pakketprijzen voor de afzonderlijke Diensten danwel het dan geldende uurtarief voor marketing opdrachten. Reiskosten worden slechts dan berekend indien voor de uitvoering van
  de Overeenkomst noodzakelijk is dat & Rosa reiskosten zal maken.
 3. &Rosa behoudt zich het recht voor de Tarieven te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden Schriftelijk aan Klant verzonden.
 4. Prijzen en overige voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of het Aanbod hebben enkel betrekking op die Overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor een nieuw Aanbod, uitbreiding of verlenging
  van de Overeenkomst.

 

Artikel 7: Facturering en Betaling

 1. Klant zal voor de door & Rosa geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding zoals op de factuur aangegeven wijze betalen. Deze betaling vindt achteraf plaats, binnen 14 dagen na factuurdatum. Hiertoe zal per pdf aan de Klant een factuur met betalingslink worden verzonden. Klant vermeldt op het contactformulier het hiertoe dienstdoende e-mailadres. Het recht op een papieren factuur vervalt hierbij.
 2. Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van & Rosa, zonder enige korting, inhouding of verrekening.
 3. Deze termijnen zijn fatale termijnen. De op de bankafschriften van & Rosa aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere
  ingebrekestelling van & Rosa is vereist. Eveneens is & Rosa gerechtigd de te verlenen Diensten op te schorten.
 4. De door Klant aan & Rosa verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel verrekend met een eventuele vordering van Klant op & Rosa.
 5. Indien voor de levering van Diensten vooruit moet worden betaald, kan Klant geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan & Rosa heeft plaatsgevonden.
 6. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij & Rosa openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door Klant.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. &Rosa zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen. & Rosa verstrekt hierbij geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. & Rosa is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze
  schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van & Rosa.
 2. De aansprakelijkheid van & Rosa gaat nimmer verder dan het opnieuw uitvoeren van de overeengekomen Opdracht dan wel vergoeding van maximaal de tussen partijen overeengekomen factuurwaarde van de door & Rosa geleverde Diensten aan Klant zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. De mate waarin de tekortkoming & Rosa zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. & Rosa dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de
  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.
 3. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of afhandelen van transacties en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractspartijen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van & Rosa. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schriftelijk aan & Rosa gemeld te worden.
 4. &Rosa is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door informatie die door klant online, via internet verzonden wordt.
 5. Iedere vordering jegens & Rosa vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. Bepalingen in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.

 

Artikel 9: Overmacht

 1. Indien & Rosa door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn & Rosa en Klant niet gehouden tot het tijdig nakomen van een verplichting uit de verbintenis die tussen partijen bestaat.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der partijen alsmede door & Rosa ingeschakelde derden of toeleveranciers, intrekken van vergunningen, rouw, ziekte van & Rosa,
  pandemie en epidemie, dwingende overheidsmaatregelen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het
  leveren van de Diensten, en verder iedere andere situatie waarop & Rosa en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen.
 3. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden.
 4. &Rosa is in het geval zoals bedoeld in lid 1 gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst Schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van & Rosa op betaling voor reeds door & Rosa verrichte prestaties, dan wel de
  (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 5. Indien de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 7 dagen, wordt de Overeenkomst opgeschort. Indien opschorting redelijkerwijs niet van een der partijen kan worden verlangd of feitelijk onmogelijk is, kunnen partijen in overleg ervoor kiezen de Overeenkomst te ontbinden waarbij geldt dat reeds door & Rosa afgeronde werkzaamheden niet kunnen worden gerestitueerd.
 6. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van & Rosa.

 

Artikel 10: Reclamatie (klacht)

 1. Reclamaties dienen binnen 8 (acht) werkdagen na factuurdatum Schriftelijk aan & Rosa te worden medegedeeld. Indien binnen deze termijn niet gereclameerd is door Klant, wordt ervan uit gegaan dat & Rosa deugdelijk is nagekomen.
 2. Reclamatie rechtvaardigt in geen geval opschorting door Klant van een opeisbare verbintenis.

 

Artikel 11: Intellectuele Eigendom

 1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de Website, het Logo van & Rosa, geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen, Producten, uitingen op internet, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door & Rosa berusten bij & Rosa.
 2. Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en Producten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan Klant berusten bij & Rosa en/of haar licentiegevers.
 3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van & Rosa is het niet toegestaan om enig door & Rosa aan Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of
  openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of Product dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van & Rosa.
 5. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door & Rosa geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
 6. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van & Rosa door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan & Rosa van minimaal EUR 1.000,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van & Rosa.
 7. Klant vrijwaart & Rosa van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel en stelt & Rosa tevens volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.
 8. Klant geeft & Rosa toestemming voor gebruik voor promotionele doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. Klant kan Schriftelijk vooraf bezwaar tegen publicatie maken.
 9. &Rosa kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar werk. Hierbij geldt:
  1. De naam van & Rosa dient duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen.
  2. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van & Rosa conform artikel 25 Aw in acht.

 

Artikel 12: Duur en Ontbinding

 1. De Overeenkomst tussen & Rosa en Klant wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht, wordt uitgevoerd op de Datum en kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen &Rosa en Klant.
 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke vereisten, zonder opgaaf van redenen en ingebrekestelling buitengerechtelijk per direct Schriftelijk te ontbinden dan wel op te schorten indien:
  1. een der partijen in staat van faillissement wordt/is gesteld dan wel een aanvraag hiertoe heeft/is ingediend;
  2. een der partijen in surseance van betaling verkeert dan wel een aanvraag
   hiertoe heeft/is ingediend;
  3. in het geval dat Klant een rechtspersoon is, een der partijen geliquideerd is of zal worden;
  4. de activiteiten van een der partijen wezenlijk verandert (bijvoorbeeld door overname);
  5. nakoming van een der wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst in strijd is of vermoed te zijn met geldende wet- en regelgeving;
  6. een der partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt nadat een redelijke termijn is geboden om de verplichting alsnog na te komen;
  7. Indien een situatie als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene  Voorwaarden zich voordoet.
 3. Indien een situatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zich voordoet, kan & Rosa haar dienstverlening weigeren. & Rosa is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het ontstaan van een dergelijk situatie. &Rosa is tevens niet gehouden tot (terug)betaling van reeds door Klant voldane bedragen.
 4. In het geval dat Klant niet kredietwaardig blijkt te zijn, is & Rosa gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen Schriftelijk te ontbinden. Dit geldt eveneens in de situatie dat beslag wordt gelegd op (een substantieel deel van) de bezittingen van Klant.
 5. &Rosa blijft gerechtigd tot door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen die door het verzuim onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

 

Artikel 13: Herroeping en annulering

 1. Behoudens de wettelijke uitzonderingsgronden kan Klant de Overeenkomst herroepen binnen de bedenktijd op de in lid 3 vermelde wijze:
  1. Levering van de Diensten: binnen 14 (veertien) dagen na overeenkomen van de levering mits deze Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Klant geen beroep worden gedaan op het  herroepingrecht. De Klant gaat in dat geval akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht.
 2. Klant kan levering van de Diensten vooraf, Schriftelijk annuleren, hierbij gebruikmakend van het e-mailadres zoals vermeld op de Website.
 3. Bij annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de Datum, tijdens de bedenktijd of voor aanvang van de levering van de Diensten zoals overeengekomen in de Overeenkomst is Klant een annuleringsvergoeding
  conform lid 4 van dit artikel aan & Rosa verschuldigd. Reeds door & Rosa gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen door Klant te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door & Rosa ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden.
 4. De annuleringsvergoeding voor Diensten is als volgt:
  Dagen Annuleringsvergoeding (tussen annulering en Datum) (percentage van overeengekomen prijs)
  0-1 dagen voor Datum: 100% van de overeengekomen prijs
  1-2 dagen voor Datum: 50 % van de overeengekomen prijs / of de afspraak wordt verzet naar een datum binnen drie maanden na afzegging

 

Artikel 14: Privacy en Cookies

 1. & Rosa verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is
  terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van & Rosa. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.
 2. &Rosa gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negatieve interventies buiten de invloed van & Rosa wordt verwezen naar artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. &Rosa accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit artikel dan wel het Privacybeleid van Klanten en door & Rosa ingeschakelde derden.

 

Artikel 15: Website

 1. &Rosa is te allen tijde gerechtigd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere noodzakelijkheden ter beoordeling van & Rosa.
 2. &Rosa streeft ernaar de Website te allen tijde naar behoren te laten functioneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de afhankelijkheid
  van de Website van Internet en technologieën.
 3. &Rosa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstellen van software, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van & Rosa.

 

Artikel 16: Forumkeuze

 1. Op de overeenkomst tussen & Rosa en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door partijen Schriftelijk vooraf anders wordt overeengekomen.
 2. Geschillen tussen & Rosa en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Amsterdam.
The Entrepreneurial playbook

The Entrepreneurial Playbook

Maandelijkse (gratis) inspiratie mail voor ondernemende types over (personal) branding, mindset en creativiteit en finance.

 
 
You
&Rosa merkstrateeg coaching

Zullen we even persoonlijk kennismaken?

Ik denk graag met je mee hoe jij jouw organisatie- en businessplannen verder kan brengen. Tijdens een vrijblijvende digitale koffie date maken we kennis, kletsen we over jouw business en geef ik tips.